Algemene voorwaarden


Deze website, inclusief subdomeinen en aangeboden diensten, wordt beheerd door:

Trend Mode-accessoires

Elly Loenders

Groenstraat 6
3910 Neerpelt, België

Telefoonnummer: +32 (0)11 66 74 20
BTW nummer: BE.0640.646.297
H.R.H. nummer: 10471

Openingsuren:
Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag t/m zaterdag: 10u-12u en 14u-18u

Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geef je aan dat je meerderjarig bent, of geef je aan dat je volwassenen bent en toestemming geeft aan jouw kinderen om deze site te gebruiken.
Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website. Wij kunnen altijd beslissen om onze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen die natuurlijk van toepassing zijn voor in de toekomst, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent.

Algemene condities

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten overdracht via verschillende netwerken; en wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken. 
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of elk contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De titels gebruikt in deze overeenkomst zijn opgenomen voor alleen het gemak en zal deze voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

Wijziging van de service en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de service te wijzigen of stop te zetten (of een deel van de inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsveranderingen, schorsing of stopzetting van de dienst.

Gebruik van de website

Als gebruiker van onze website en diensten, moet je er bewust van zijn dat dit volledig op eigen risico is. De website is te bezoeken zonder enige vorm van garantie of voorwaarde. Uiteraard hebben we alle nodige maatregelingen genomen om deze zo veilig en goed mogelijk te laten werken. Absolute garantie geven is echter niet mogelijk. Je kan als gebruiker eventueel schade oplopen van errors en/of virussen die onze website en servers teisteren. Hiervoor zijn we niet verantwoordelijk.

Om de toegankelijkheid van onze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico van de gebruiker.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringplicht ten aanzien van Trend Mode-accessoires.

Informatie op de website

Trend Modeaccessoires streeft ernaar dat alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en up to date is. Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar gesteld op deze site niet juist, niet volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeurigere, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw beeldscherm nauwkeurig zal zijn.

Alle beschrijvingen van producten of prijsstellingen van producten zijn onderwerp van verandering op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van ons.

Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site ten allen tijde wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te updaten. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging mag je ons dit laten weten via info@trendmodeaccessoires.be

Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig voor de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering en facturatie. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen.

Op deze manier respecteert Trend Modeaccessoires de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Vragen? Opmerkingen? Contacteer ons via info@trendmodeaccessoires.be

Cookies

De website van Trend Modeaccessoires maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer. We gebruiken deze cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website, zodat het niet nodig is je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Herroepingssrecht

Als consument heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

Indien u hiervan gebruik wil maken volstaat het dat je dit binnen bovenvermelde termijn ons een email stuurt naar info@trendmodeaccessoires.be met vermelding van de producten, de situatie en uw gegevens inclusief uw bankrekeningnummer.

Zodra wij de retour gestuurde producten in goede staat hebben ontvangen wordt de totale kost (inclusief verzendkosten) teruggestort op het bankrekeningnummer dat werd doorgegeven.

Uitzonderingen

Bij sommige producten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop: Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden, afgeprijsde producten en soldenproducten.

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website. Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website. Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbanken van Hasselt of de Vrederechter van Neerpelt.

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige  punten in deze overeenkomst. Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution).

Verkoopsvoorwaarden

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief B.T.W. Verzendkosten worden apart vermeld. Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden. Ingeval van niet-of laattijdige betaling is de klant een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen twee werkdagen na bestelling ofwel het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn louter informatief, en niet bindend. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van Trend Mode-accessoires blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet betaling heeft Trend Mode-accessoires het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Klachten en beschadigde artikelen

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De garantie is niet overdraagbaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Overmacht

Trend Mode-accessoires is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.